• LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden
1.    Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1.”Cosmetica-store.nl” dan wel “Procos”: Procos, Melis Stokelaan 7, 5624 GW te Eindhoven. 
1.2. “Klant”: de koper en/of afnemer van goederen.
2.    Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Procos voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 
3.    Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Procos. 
3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging informeert de klant dat de bestelling bij Procos is aangekomen. 
3.3. De feitelijke overeenkomst met Procos komt tot stand op het moment dat Procos de bestelling heeft geaccepteerd door de producten te verzenden. Procos behoudt zich ten alle tijden het recht voor een bestelling te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Eventueel door de klant vooruit betaalde bedragen worden in dat geval binnen 24 uur teruggestort op de rekening van de klant.
3.4. De overeenkomst wordt door Procos opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. 
3.5. Procos kan niet worden gehouden aan het leveren van goederen of diensten waarvan de prijs evident onjuist is aangegeven (bijvoorbeeld kennelijke invoer -, zet-, -druk of schrijffouten).
4.    Herroepingclausule: Herroepingrecht/zichttermijn 
4.1. Tijdens de zichttermijn van 7 dagen heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt. 
4.2. De zichttermijn van 7 dagen begint op het moment dat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant Procos binnen deze 7 dagen van de annulering per e-mail op de hoogte te stellen. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Procos heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
4.3. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant zich tot de klantenservice van Procos (info@cosmetica-store.nl) te wenden. De klant ontvangt dan een uniek retournummer.
4.4. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschade worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen 24 uur na levering, schriftelijk per email aan de klantenservice van Procos aan te geven. 
4.5. Om hygiënische redenen geldt het retourrecht en zichttermijn niet voor artikelen die gebruikt zijn en voor artikelen waarvan de verzegeling is verbroken. 
4.6. Als de klant het artikel retourneert dan kan dit uitsluitend als het artikel schoon, ongeschonden in de onbeschadigde originele verpakking zit. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant. 
4.7. De waren dienen degelijk verpakt en onder vermelding van het retournummer te worden teruggestuurd aan Procos.
5.    Kleuren
5.1. Monitoren en printers voor thuisgebruik zijn normaal gesproken niet gekalibreerd op kleur. Dat wil zeggen dat de kleuren die u op uw monitor ziet of die u uitprint nooit helemaal overeen komen met de feitelijke kleuren.
5.2. Om deze reden kan een klant dan ook nooit enig recht ontlenen aan kleurafwijkingen.
6.    Garantie 
6.1. De door Procos geleverde producten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen.  
6.2. De door Procos gevoerde producten zijn in principe hypoallergeen. Dat wil zeggen dat de ingrediënten zodanig zijn geselecteerd dat de kans op een allergische reactie minimaal is. Maar ook bij hypoallergene producten vallen allergische reacties niet volledig uit te sluiten. In geval van twijfel neemt u vóór u bestelt contact op met Procos (info@cosmetica-store.nl). Procos is niet verantwoordelijk voor eventuele (allergische) reacties.
6.3. De door Procos geleverde producten zijn door Procos niet op dieren getest. Ook van de producenten waarvan Procos zijn producten afneemt verklaren de producten niet op dieren te testen.
7.    Prijzen 
7.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig. 
7.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in Nederland geldende BTW-percentage. Prijzen genoemd in het voor dealers bestemde deel van de webshop zijn exclusief BTW.
7.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Procos  gecommuniceerd. 
7.4. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend. 
7.8 Kortingen gelden nooit op de verzendkosten. Artikelen in uitverkoop, met korting, vallen buiten de garantie en teruggave mogelijkheden. Kortingen zijn nooit cumuleerbaar. 
8.    Levering en levertijd 
8.1. Op voorraad zijnde producten worden door Procos in beginsel binnen twee  dagen verstuurd. Procos zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 7 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht uiterlijk 7 dagen nadat de bestelling is geplaatst. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Procos de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Procos per ommegaande de gedane betaling terugstorten. 
8.2. Indien Procos een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Procos zich het recht voor de levering op te schorten.
9.    Betaling 
9.1. Alle door Procos aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig. 
9.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. 
10.    Aansprakelijkheid
10.1. Procos is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare kwaliteit van de producten.
10.2. Procos kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor door Procos niet te voorziene dan wel niet te controleren (allergische) reacties dan wel voor de gevolgen van verkeerd gebruik van het product of gebruik voor doeleinden waar het product niet voor bedoeld is. Bij het gebruik van het product dient de handleiding (mits van toepassing) bij het product in acht te worden genomen. 
10.3. In geval van twijfel dient de klant altijd van te voren contact met zijn/haar (huis)arts op te nemen.
10.4. De aansprakelijkheid van Procos is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling/overeenkomst.
10.5. Eventueel genoemde gewichten, maten, aanbevelingen genoemd in de website van Procos, in folders of andere informatiedragers zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend. 
10.6. Procos is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van latere of foutieve levering.
11.    Eigendomsvoorbehoud 
11.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Procos verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over. 
11.2. Bij het niet voldoen van de gevraagde artikelen door verkeerde levering blijven de artikelen in eigendom van Procos. De klant, althans ontvanger, is dan verplicht de levering of alleen de verkeerd geleverde delen daarvan terug te zenden aan of ter beschikking te stellen van een namens Procos optredende partij voor retour. Kosten van de retour zending worden ingeval van verkeerde levering gedragen door Procos. 
12.    Privacy 
12.1. Procos respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website.
13.    Slotbepalingen 
13.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Procos is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

© 2011 - 2019 ProCos | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel